Zwemsportvereniging Onderdak

Adres Zwembad:
Sportcentrum Sportblok
Lange Blokweg 27A
4301 NW Zierikzee
mail@zvonderdak.nl
Voorzitter:
Ruud van de Laar
Secretariaat:
Michelle Vreugde
Penningmeester:
Richelle van Veldhoven
Middenbank 18
4301ZZ Zierikzee
penningmeester@zvonderdak.nl
Vertrouwenspersoon:
Esther Schalkwijk
vertrouwenspersoon@zvonderdak.nl
ZV Onderdak is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 40309507

   INSCHRIJF FORMULIER

   2. Wordt lid van Zwemsportvereniging Onderdak met ingang van vandaag en verklaart zich akkoord met de statuten en Huishoudelijk Reglement van de vereniging, welke zijn te vinden op onze website www.zvonderdak.nl. Hij/ zij aanvaardt hiermee het persoonlijk lidmaatschap van de KNZB met alle rechten en plichten. Het lidmaatschap geldt tot wederopzegging. Het nieuwe lid verklaart door ondertekening van dit formulier geen contributieschuld te hebben of lid te zijn bij een andere zwemvereniging. Eenmalige inschrijfkosten bedragen €15,00. Voor wedstrijden is een startvergunning nodig, tarieven zijn te vinden op onze website. Aanvragen per mail: mail@zvonderdak.nl.
   3. Betaling van de contributie geschiedt door automatische incasso, maandelijks vooraf op de 1e van iedere maand. Bij stornering van de contributie kan de vereniging kosten in rekening brengen. Bij uitblijven van betaling van de contributie kan een incassobureau ingeschakeld worden, alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van het lid. Middels ondertekening van dit formulier gaat het nieuwe lid akkoord met deze voorwaarden.
   4. Contributie per maand m.i.v. 01-09-2023: € 19,50
   5. Toestemmingsverklaring
   Hierbij verklaart ondergetekende, dat foto’s en video’s door ZV Onderdak gebruikt mogen worden*:   Ik geef de vereniging toestemming voor de volgende gegevensverwerkingen:

   Informatie met betrekking tot het lidmaatschap van ZV Onderdak
   Het lidmaatschap loopt vanaf de aanmeldingsdatum. Zonder opzegging bij de ledenadministratie wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd. Opzeggen van het lidmaatschap dient te gebeuren bij de penningmeester vóór de 1e van de volgende maand; in verband met de opgave van leden aan de bond. De opzegtermijn bedraagt 1 maand. Indien na de 1e het lidmaatschap wordt opgezegd blijft men de gehele contributie over het komende maanden verschuldigd; dit in verband met de afdracht van de bondskosten voor elk lid per jaar.
   Voorbeelden:
   U meldt zich af op 31 december.
   U betaald contributie tot en met januari van dat jaar.
   U meldt zich af op of na 1 januari.
   U betaald contributie tot en met februari van dat jaar.

   Doorlopende SEPA machtiging automatische incasso


   Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Zwemsportvereniging Onderdak om doorlopende incasso opdrachten te versturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens maandelijkse contributie en/ of inschrijfgeld.
   De automatische incasso vindt plaats middels een geautomatiseerd systeem waardoor het niet mogelijk is af te wijken van de data van afschrijving. Het bedrag van de maandelijkse termijn wordt omstreeks de eerste werkdag van de maand van uw rekening afgeschreven.
   Als u het niet eens bent met de afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank.
   Ondergetekende verklaart zich akkoord met de machtiging zoals bovengenoemd: