HDe vertrouwenspersoon van ZV Onderdak is Ysbrand Schreuder. Hij is er voor iedereen die te maken heeft met ongewenst gedrag.

ZV Onderdak wil ondermeer een thuishaven zijn voor haar leden. Maar binnen een vereniging is ongewenst gedrag helaas niet altijd uit te sluiten (te voorkomen). Het wordt pas echt vervelend als over die situaties niet gepraat kan worden, bijvoorbeeld uit schaamte of angst. Immers, het verenigingswereldje is klein, waarin verhalen snel rond kunnen gaan. Bovendien is het denkbaar dat de melder en degene waarover geklaagd wordt regelmatig in verenigingsverband met elkaar te maken hebben. De situatie voor de melder kan daardoor (langdurig) verslechteren.

De vereniging vindt het daarom belangrijk dat er iemand is die door de leden in vertrouwen kan worden genomen. De vertrouwenspersoon kan helpen bij het oplossen van ontstane conflicten. Ook is zij het aanspreekpunt voor leden die te maken hebben met ongewenst gedrag zoals seksuele intimidatie, pesten of discriminatie. De vertrouwenspersoon is er in principe voor iedereen die binnen de vereniging te maken heeft met ongewenst gedrag.

  • De vertrouwenspersoon zoekt samen met de melder naar oplossingen, geeft ondersteuning en advies en gaat na of een oplossing in de informele sfeer tot de mogelijkheden behoort.
  • De vertrouwenspersoon kan een advies geven, waarna de melder zijn probleem probeert op te lossen zonder verdere inschakeling van de vertrouwenspersoon.
  • De vertrouwenspersoon geeft emotionele en psychische ondersteuning aan de melder bij het formeel aanhangig maken van de klacht
  • De vertrouwenspersoon is verantwoordelijk voor nazorg ten aanzien van de melder, opdat voorkomen wordt dat de melder aangesproken wordt op het feit dat hij/zij het probleem aanhangig heeft gemaakt.
  • De vertrouwenspersoon kan het probleem voorleggen aan het  Bestuur of een maatschappelijke instantie die het verder kan behandelen, waarbij de vertrouwenspersoon een eerste contact legt met het Bestuur of instantie en de melder.
  • De vertrouwenspersoon kan tijdens de behandeling van de kwestie door andere personen optreden als bemiddelaar van de melder.

Voor welke aanpak ook wordt gekozen, de vertrouwenspersoon zal steeds haar bemoeienis bepalen in overleg met en met instemming van de melder.

Vertrouwelijkheid

Zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid zijn de sleutelwoorden in de werkwijze van de vertrouwenspersoon. De vraagstukken die aan de vertrouwenspersoon worden voorgelegd, zullen met de grootst mogelijke omzichtigheid worden behandeld. De vertrouwenspersoon is dan ook verplicht tot een vertrouwelijke behandeling van alle informatie. De melder dient steeds expliciete toestemming te geven voordat de vertrouwenspersoon informatie kan inwinnen bij andere personen en of instanties.

Contactgegevens vertrouwenspersoon

Ysbrand Schreuder heeft ruime ervaring met het hebben van een luisterend oor, waarbij oplossingsgerichtheid en discretie belangrijke uitgangspunten zijn.

Ysbrand heeft zich bereid verklaard vertrouwenspersoon te zijn voor de leden van ZV Onderdak.

Hij is te bereiken via email: vertrouwenspersoon@zvonderdak.nl

Indien nodig is één van de leden van het Bestuur beschikbaar.